2009 m. gegužės 22–31 d.

Devyndienis

» Devyndienio lankstukas (spalvotas, PDF 270Kb)

» Devyndienio lankstukas (be fono, juodai-baltas, PDF 88Kb)

* * *

Kviečiame visas maldos grupes, bendruomenes (parapijų, pašvęstojo gyvenimo ir kitas), judėjimus ir visus tikinčiuosius rengtis Sekminėms vieninga malda sukuriant platų maldos tinklą visoje Lietuvoje ir atvirų maldos susirinkimų grandinę.

* * *

  1. Kas yra Sekminių maldos devyndienis? Kas būdinga šiai novenai? »
  2. Maldos intencijos ir pasirinktini Šventraščio skaitiniai kiekvienai dienai »
  3. Sekminių sekvencija »
  4. Pasiūlymai kaip įsitraukti į maldos tinklą, organizuoti novenos maldos grandinę ir susirinkimus »
  5. Atvirų maldos susirinkimų tvarkaraščiai (papildomi ir tikslinami nuolat) »


Sugrįžkime į „aukštutinį kambarį“ ir vieningais maldavimais kreipkimės į Tą, Kuris gali atnaujinti žemės veidą...

SEKMINIŲ DEVYNDIENIS

Jėzus „liepė laukti Tėvo pažado –
`jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia`.
Jie susirinko aukštutiniame kambaryje,
visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai...“
plg. Apd 1, 4. 5. 13. 14

Krikščionių paprotys melstis devynias dienas paeiliui (vadinamas novena) prašant kokios nors ypatingos malonės kilo iš šio Jėzaus paraginimo ir vieningos apaštalų maldos laukiant Šventosios Dvasios (plg. Apd 1–2). Ilgainiui svarbiausias maldavimas „Ateik, Šventoji Dvasia“ buvo primirštas. XIX a. pab. popiežius Leonas XIII, paragintas palaimintosios Elenos Guerros, pakvietė visus tikinčiuosius kasmet prieš Sekmines švęsti iškilmingą devyndienį. Šią Šventosios Dvasios noveną Katalikų Bažnyčia švenčia iki šių dienų.

Šventasis Tėve ... piktoji dvasia triumfuoja mūsų iškrypusioje visuomenėje ir atplėšia nuo Jėzaus Širdies gausybę sielų; ir taip siaubingai klostantis reikalams krikščionims nesiūloma kreiptis vieningais maldavimais į Tą, Kuri gali „atnaujinti žemės veidą“... Žmonės sukalba tiek daug novenų, tačiau toji novena, kuri turėtų būti pirmoji ir svarbiausia, kurią paties mūsų Gelbėtojo paliepimu meldėsi net Švenčiausioji Marija ir apaštalai, yra beveik pamiršta... Šventasis Tėve, tu vienintelis gali krikščionis pakviesti sugrįžti prie Šventosios Dvasios, kad Šventoji Dvasia sugrįžtų pas mus, nugalėtų piktojo viešpatavimą ir padovanotų mums ilgai lauktą žemės veido atnaujinimą.
Iš pal. Elenos Guerros laiško popiežiui Leonui XIII, XIX a. pab.

XXI a. pradžioje tarp maldos bendruomenių ir grupių kilo iniciatyva, kurią labai palaikė popiežius Jonas Paulius II. Tai kvietimas „sugrįžti į aukštutinį kambarį“ ir šias devynias dienas atsidėti nuolatinei Eucharistijos adoracijai bei užtarimo maldai vieningai sutartomis intencijomis. Malda gali būti įvairi, pritaikyta bendruomenės ar tikinčiojo patirčiai bei galimybėms. Svarbiausia – intencijos, minties ir širdies vienybė – šauktis Šventosios Dvasios, kuri viena turi galią atnaujinti pasaulį, Bažnyčią, kiekvieną širdį.

Trokštu, kad Sekminių dvasingumas pasklistų Bažnyčioje kaip naujas maldos, šventumo, bendrystės ir skelbimo proveržis. Todėl skatinu... nenutrūkstamą adoraciją – dieną ir naktį priešais Švenčiausiąjį Sakramentą. Šia iniciatyva tikintieji kviečiami sugrįžti į „aukštutinį kambarį“, kad suvienyti Eucharistijos slėpinio kontempliavimo melstų visiškos krikščionių vienybės ir nusidėjėlių atsivertimo. Aš nuoširdžiai tikiu, jog ši iniciatyva padės daugeliui naujai atrasti Dvasios dovanas, kurių ištakos slypi Sekminėse.
Popiežius Jonas Paulius II.
Sekminių iškilmės mišparai, 2004

Novena pradedama likus devynioms dienoms iki Sekminių – penktadienį po Šeštinių (Lietuvoje – prieš Šeštines), baigiama iki Sekminių vigilijos. Kiekvieną dieną bendruomenine ar asmenine malda kreipiamės į Šventąją Dvasią konkrečia intencija, mąstome Dievo žodį, užtariame maldoje pasaulį ir Bažnyčią, bendruomenę ir vieni kitus. Drauge būkime atviri Dvasios įkvėpimams ir dovanoms, spontaniškumui. Noveną kasdien pradedame arba užbaigiame Sekminių sekvencija „Dvasia Viešpatie, ateik“ su ją lydinčia malda.

Melskime Dievą Tėvą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Šventosios Dvasios malonėje, kad Sekminių iškilmės šventimas būtų kaip kaitri liepsna ir smarkus vėjas krikščioniškam gyvenimui ir visos Bažnyčios misijai...
Visiems jums meldžiu Šventosios Dvasios dovanų išliejimo, kad mūsų laikais mes vėl patirtume Sekminių atnaujinimą!
Popiežius Benediktas XVI.
Susitikimas su bažnytiniais judėjimais ir naujosiomis bendruomenėmis,
Sekminių vigilija, 2006
© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009