2009 m. gegužės 22–31 d.

Maldos intencijos ir pasirinktini skaitiniai kiekvienai dienai


PIRMOJI DIENA (2009 05 22, penktadienis)

Meldžiame taikos Izraeliui ir visam pasauliui

Ateik, Šventoji Pažadėtoji Ramybės Dvasia, į kiekvieną širdį, į išrinktąją tautą, kuri pirmoji išgirdo Dievo žodį. Paruošk ją Izraelio vilties išsipildymui.

Pasirinktini skaitiniai: Pr 12, 1–3; Ps 122; Iz 62, 1–7; Rom 11.

Meldžiame taikos – šalom Jeruzalei: kad Jeruzalės teisumo šviesa nušvistų visų tautų akivaizdoje, po visą pasaulį išblaškytoje žydų tautoje, mūsų šalyje, mūsų mieste.


ANTROJI DIENA (2009 05 23, šeštadienis)

Meldžiame Kristaus Bažnyčios atnaujinimo

Ateik, Šventoji Dvasia Gaivintoja, įžiebk savąją ugnį ir atnaujink savo Bažnyčią.

Pasirinktini skaitiniai: Jl 3, 1–2; Mt 3, 11; Apd 2, 17–21; Ef 1, 3–14.

Meldžiame, kad Sekminių Dvasia atnaujintų Bažnyčią, stiprintų Ganytojus, pažadintų ir ir augintų bažnytinius judėjimus bei naująsias bendruomenes. Sekminių maldingumas tepasklinda po visą pasaulį kaip naujas postūmis maldai, šventumui, bendrystei ir skelbimui, kaip troško Dievo tarnas Jonas Paulius II.


TREČIOJI DIENA (2009 05 24, sekmadienis)

Meldžiame krikščionių vienybės

Ateik, Šventoji Vienybės Dvasia, suvienyk savo Bažnyčią – „Tėve, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų!“

Pasirinktini skaitiniai: Jn 17, 20–22; Ef 2, 10–16; 4, 1–6.

Meldžiame krikščionių susitaikymo, kad Viešpats nuskaistintų praeities prisiminimus ir išgydytų susiskaldymus visame pasaulyje, Europoje, mūsų šalyje, Bažnyčioje.


KETVIRTOJI DIENA (2009 05 25, pirmadienis)

Meldžiame visuomenės atnaujinimo

Ateik, Šventoji Gyvybės Dvasia, ir perkeisk mūsų visuomenę savąja galia ir atnaujink žemės veidą.

Pasirinktini skaitiniai: Mk 16, 16–20; Fil 2, 13–18; Rom 10, 1–13.

Meldžiame, kad iš Dvasios gimusi gyvybės kultūra persmelktų visą pasaulį, Europos ir mūsų šalies įstatymų leidėjus, valstybių vadovus ir visuomenę.


PENKTOJI DIENA (2009 05 26, antradienis)

Meldžiame atsivertimo ir šventumo

Ateik, Šventumo Dvasia, uždek žmonių širdyse tikėjimą ir viltį. Tegul Tavo šlovė apsireiškia mūsų Bažnyčioje.

Pasirinktini skaitiniai: Rom 8, 5–11. 14–30; 10, 9–10; Jn 3, 3–8.

Meldžiame, kad nusidėjėliai atsiverstų, tikintieji augtų šventumu – būtume klusnūs Dvasiai ir per tai Dievo garbė apsireikštų Bažnyčiai, pasauliui, mūsų šeimoms.


ŠEŠTOJI DIENA (2009 05 27, trečiadienis)

Meldžiame susitaikinimo ir išgydymo

Ateik, Šventoji Dvasia Guodėja, padėk mums visiems gyventi vienybėje, nuolankume ir meilėje.

Pasirinktini skaitiniai: Ps 133; Ef 4, 1–6; Jok 5, 13–20.

Meldžiame, kad per susitaikinimą ir išgydymą vienybė ir taika įsivyrautų mumyse, mūsų šeimose, bendruomenėje ar maldos grupėje, parapijoje, vyskupijoje.


SEPTINTOJI DIENA (2009 05 28, ketvirtadienis)

Meldžiame naujo evangelizacijos įkarščio

Ateik, Šventoji Tiesos Dvasia, suteik mums jėgų vykdyti Viešpaties pašaukimą – liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną iki pat žemės pakraščių.

Pasirinktini skaitiniai: Jn 15, 20–27; Apd 1, 8; 1 Kor 9, 16–23.

Meldžiame Šventosios Dvasios galios visiems tikintiesiems būti Viešpaties liudytojais ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Meldžiame Bažnyčiai naujosios evangelizacijos įkarščio.


AŠTUNTOJI DIENA (2009 05 29, penktadienis)

Meldžiame šventojo Kryžiaus pergalės

Ateik, Kristaus Dvasia, tebūna skelbiama Tavo pergalė ir Tavo garbė tebūnie apreikšta visoje žemėje.

Pasirinktini skaitiniai: Ef 1, 15–23; 2, 13–18; 1 Kor 1, 17–25; Fil 2, 5–11.

Meldžiame, kad būtų skelbiama Kristaus Kryžiaus pergalė ir kad jo gelbstinti galia apsireikštų visai žemei.


DEVINTOJI DIENA (2009 05 30, šeštadienis)

Meldžiame naujo Šventosios Dvasios bei Jos dovanų išliejimo

Ateik, Šventoji Bendrystės ir Meilės Dvasia. Bažnyčiai ir pasauliui reikia Tavęs ir Tavo dovanų. Padaryk, kad Tavo suteiktos dovanos neštų daugiau vaisių.

Pasirinktini skaitiniai: Jn 14, 24–28; 16, 5–15; Ef 4, 11–16; 1 Kor 12, 1–11.

Meldžiame Šventosios Dvasios krikšto ir Jos dovanų, kad Kristaus Kūnas statydintųsi meilėje ir amžių pilnatvei atėjus visa, kas yra danguje ir žemėje, būtų suvienyta Kristuje.


© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009