2009 m. gegužės 22–31 d.

Pasiūlymai, kaip įsitraukti į maldos tinklą, organizuoti novenos maldos grandinę ir susirinkimus

Šio Sekminių devyndienio maldos būdas nėra griežtai nustatytas. Svarbiausia – intencijos, minties ir širdies vienybė – šauktis Šventosios Dvasios, kuri viena turi galią atnaujinti pasaulį, Bažnyčią, kiekvieną širdį. Būdingi jo bruožai – Švč. Sakramento adoracija, atvirumas Dvasios vedimui ir užtarimo malda sutartomis intencijomis », apimančiomis visą pasaulį, krikščioniją, Bažnyčią, tautą ir šeimą. Nors malda gali būti ir asmeninė, apaštalų pavyzdys mums primygtinai siūlo bendruomeninę, vieningą ir ištvermingą maldą. Drauge su mumis meldžiasi ir Viešpaties Motina.

Maldos būdas gali būti ne tik konkrečiai grupei ar bendruomenei įprastas, bet ir puiki proga pasinaudoti kitų patirtimi, paieškoti naujų būdų. Maldos susirinkimo forma tikriausiai priklausys ir nuo to, kas jį organizuos: Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje ar kitų bažnytinių judėjimų maldos grupės ir bendruomenės, parapijos, pašvęstojo gyvenimo bendruomenės, šeimos ar pavieniai asmenys. Pritaikykime maldą prie savo situacijos, atsiduokime Šventosios Dvasios vedimui, būkime atviri Jos dovanoms.

Miestuose veikiančias maldos grupes ar bendruomenes kviečiame sudaryti atvirų maldos susirinkimų grandinę: kiekvieną novenos dieną sutartoje vietoje (ar konkrečios grupės maldos kambaryje) rinktis melstis iš viso miesto. Susirinkimas galėtų vykti taip, kaip priimanti grupė įpratus arba pasinaudojant čia pateiktais pasiūlymais, galbūt sutelkiant bendras pajėgas šlovinimui, pasiskirstant, kas už ką atsakingas, ir pan. Sekminių devyndienio savaitę šie susirinkimai galėtų būti atviri visiems pageidaujantiems, tiesa, derėtų neužmiršti, jog pagrindinis jų tikslas – ne evangelizacija, o malda. Jei miestuose per visas devynias dienas grupės susitartų kasdien paeiliui viena pas kitą melstis noveną ir kiekvienas iš mūsų galėtų apsilankyti tos grupės atvirame susirinkime, per Sekmines priimti Dvasios dovanas mes tikrai būtume labiau pasirengę, nes atvirumas, vienybė ir meilė yra ne tik svarbiausi Dvasios vaisiai, bet ir būtiniausia terpė Dievo Dvasiai veikti...

Nežiūrint to, ar Jūs dalyvausite maldos grandinėje, ar melsitės tik savo bendruomenėje, labai kviečiame visas parapijas, grupes ar bendruomenes (ir pašvęstojo gyvenimo) įsitraukti į novenos maldą ir apie tai būtinai pranešti (ypač, jei susirinkimai bus atviri), kad galėtume jus įtraukti į novenos maldos tvarkaraštį ar bent į dalyvių sąrašus.

Pasiremdami šios iniciatyvos kelių metų tarptautine patirtimi, norime pateikti keletą būdingesnių pasiūlymų dėl Sekminių devyndienio „Sugrįžkime į aukštutinį kambarį“ susirinkimų tvarkos.

I. Užtarimo maldos susirinkimas (ir adoracija)

Tokie maldos susirinkimai galėtų būti skirti ne tik atskirai maldos grupei ar bendruomenei, bet ir tapti bendra kelių vienos vietovės ar parapijos grupių maldos vieta.

3–4 val. maldos susirinkimo tvarka galėtų būti tokia:

  1. Šlovinimas, įvadinė malda ir pasirinktų Šv. Rašto ištraukų skaitymas – nuo 45 min. iki 1 valandos.
  2. Švč. Sakramento adoracija – nuo 30 min. iki 1 val. Kontempliuokime Jėzaus Veidą, kad būtume pajėgūs viską pradėti naujai su Kristumi. Savo naštas ir kentėjimus sudėkime po Kristaus kryžiumi.
  3. Užtarimas bendromis dienos intencijomis išliekant spontaniškiems maldoje – atsiveriant Šventosios Dvasios įkvėpimui ir dovanoms. Gali būti pritaikomos įvairios užtarimo maldos formos, priklausomai nuo grupės savitumo.
  4. Užtarimo malda vienas už kitą – geriausiai trijų asmenų grupelėse.
PATARIMAI Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje grupėms,
kaip pradėti charizminę užtarimo maldą naudojant kalbų dovaną:

a. išsakyti maldavimą Tėvui Jėzaus vardu,
b. užtarti meldžiantis kalbomis tol, kol malda baigsis natūraliai,
c. išsakyti padėką ir šlovinimą, pasitikint, kad Šventoji Dvasia geriau
žino, kaip melstis pagal Tėvo valią šia intencija (Rom 8, 26–28).

Jei neįmanoma, kad vyktų Švč. Sakramento adoracija, tuomet šlovinimo metu skirkime laiko kontempliatyviam žvelgimui į Viešpatį, pasinaudokime Šv. Rašto garbinimo ir adoracijos maldomis (pvz., Psalmės, Apr 4 ir 5 skyriai).

II. Švč. Sakramento adoracija vieną dieną ir naktį

Toks maldos budėjimas gali būti priimtinas ir vienuolijų namams, ir kitoms maldos bendruomenėms ar parapijoms.

Tai vienos paros – visos dienos ir nakties budėjimas adoruojant Švč. Sakramentą.

Siūlome pasinaudoti 3–4 val. maldos susirinkimo modeliu jį kūrybiškai pritaikant pagal situaciją (pvz., jei adoruojančiųjų grupės keičiasi, galima jį pakartoti kaskart pasikeitus grupei ir pan.).

III. Nuolatinė Eucharistijos adoracija

Jei parapijoje, mieste ar pan. jau vyksta nuolatinė adoracija, devyndienio metu kviečiame kiekvieną dieną šalia Sekminių sekvencijos ir tylios adoracijos skirti laiko Šventojo Rašto meditacijai ir užtarimui pagal sutartas šios novenos intencijas.

Jei mieste ar parapijoje nuolatinės adoracijos vietos nėra, devyndienio laikotarpiu kviečiame, sutarus su vietos Ganytoju, tokią įsteigti. Budėjimas galėtų vykti tik dienomis arba nenutrūkstamai iki Sekminių ryto.

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009